Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Rheoliadau Mynwentydd

Yma dangosir rheoliadau mynwentydd sydd 'dan reolaeth y Cyngor, sef mynwetydd Carmel(nid Pisgah), Bryn'rodyn a Llandwrog. Disgwylir fod pob Ymgymerwr Angladddau , Sieiri-Maen, teuluoedd yr ymadawedig ac ymwelwyr i'r mynwetydd yn glynu i'r rheolau ac yn parchu'r mynwentydd. Cofier mai tir Sanctaidd ydi'r mynwentydd ac nid maes chawarae. Os y gwelwch unrhyw berson yn camymddwyn , neu yn torri'r rheolau ,yna cysylltwch a'r Clerc, Aelodau o'r Cyngor neu yr Heddlu ar unwaith.

Rheoliadau Mynwentydd < clic yma am gopi o'r rheoliadau

Mae’n ofynnol pan fo ail agor bedd, neu yn achos agor tro cyntaf bedd sydd gyda’r hawl claddu cyfyngedig wedi ei brydlesu ymlaen llaw, fod y rhybudd i’r Clerc yn cynnwys caniatâd ysgrifenedig deilydd cyfredol yr hawl claddu cyfyngedig hwnnw. Bydd angen dychwelyd i'r Clerc y Ffurflen Rhyddarbediad.

Ffurflen Rhyddarbediad < clic yma am gopi o'r ffurflen

Noder mai prydlesu, ac nid prynu, llecyn claddu y caniateir ac daw'r prydles i ben ymhen 75 mlynedd o'r dyddiad claddedigaeth. Gellir adnewyddu'r brydles wedi i'r cyfnod ddod i ben. Rhaid sicrhau fod y Gweithred Hawl Claddu Cyfyngedig yn cael ei gadw mewn lleoliad diogel, gan ei fod yn dystiolaeth mae chwi sydd yn berchen yr hawl. 'Rydych wedi prynu'r Hawl Claddu Cyfyngedig a chwi felly sydd "berchen" cyfyngedig yr hawl. Golygir felly mai'r "perchen" y weithred fydd yn awdurdodi cleddedigaeth eraill yn y bedd ac rhaid cael yr awdurdod yma yn ysgrifenedig ar y Ffurflen Rhyddarbediad. Hefyd , dim ond y "perchen" sydd ar hawl i godi carreg ar y bedd. Mae'n hanfodol bwsig i chwi sylweddoli mai pryniant " Hawl" i'r bedd a wneir ac nid y tir, sydd yn aros ym meddiant Cyngor Cymuned Llandwrog.

Clerc y Cyngor fydd yn trefnu'r Tystysgrif i ddeilydd yr Hawl Claddu Cyfyngedig. Anfonir i'r deilydd ymhen mis o'r claddedigaeth. Noder na rhyddheir copi o'r Dystysgrif gan y Cyngor.

Tystysgrif Gweithred Hawl Claddu Cyfyngedig < clic yma am engraifft o'r dystysgrif.

 

Nodiadau i Ymgymerwyr Angladdau á Seiri Maen

Gofynnir i Ymgymerwyr Angladdau a masnachwyr eraill, er engraifft Seiri Maen, gydymffurfio yn llym gyda'r rheoliadau'r mynwentydd. Disgwylir i Ymgymerwyr Angladdau arwyddo cytundeb gyda'r Cyngor Cymuned yn cadarnhau cydymffurfiaeth gyda'r rheoliadau'r Cyngor. Yn ogystal, disgwylir i Ymgymerwyr gwbwlhau y ffurflen Rhybydd Claddedigaeth / Interment Notice gyda'r dystysgrifyf cofrestrydd neu grwner wedi cyrraedd llaw y Clerc ynghyd a'r ffi priodol 72 awr cyn yr angladd.

Ffurflen Rhybudd Claddu < clic yma am gopi o'r ffurflen Ffurflen Cytundeb Ymgymerwyr < clic ym am gopi o'r ffurflen

Lleoliad Bedd Newydd-

Ar gyfer claddedigaethau o'r newydd a lleoliad bedd newydd rhaid cydymffurfio a gofynion Y Cyngor. Ar gyfer lleoliad bedd newydd Mynwent Carmel < clic yma, Mynwent Bryn'rodyn < clic yma neu Mynwent Llandwrog < clic yma