Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Croeso - Welcome

English | Cymraeg

Yr ardal

O`r môr i`r mynydd - dyna`r amrywiaeth ardal mae Cyngor Cymuned Llandwrog yn ei wasanaethu, ac mae hyn yn cael ei adlewyrchu yn ein logo.

Ffiniau Cyngor Cymuned LlandwrogYr ardal dan sylw  yw'r arfordir o Fort Belan i Ddinas Dinlle ac, i gyfeiriad y dwyrain, i gopa Mynydd Mawr (neu Mynydd Grug fel y'i gelwir). Mae ffiniau'r gymuned yn cynnwys  rhan o’r Parc Cenedlaethol ynghyd a'r pentrefi canlynol - Dinas Dinlle, Llandwrog, Tŷ'n Lôn, Bethesda Bach, Y Groeslon, rhan o'r Dolydd, Maestryfan, Carmel, Cilgwyn, Y Bryn, Y Fron a'r Cwm.  Rhaid hefyd cofio fod Parc Glynllifon yng nghanol y gymuned ac oddi fewn ein cymuned  mae Maes Awyr Caernarfon yn Ninas Dinlle sydd yn gwneud ein cymuned yn un unigryw dros ben.

Gwaith y Cyngor Cymuned

Dywed Deddf Llywodraeth Leol 1972 fod pob rhan o Gymru mewn cymdeithas neu gymuned.Yn Lloegr “Cyngor Plwyf” yw’r ymadrodd o hyd ond yng Nghymru “Cyngor Cymuned” yw’r ymadrodd cyfriethiol a chyfansodiadol am yr unedau hyn o weinyddiad mewn llywodraeth leol.

Haen isaf llywodraeth leol yw’r Cyngor Cymuned ac sydd agosaf i'r cyhoedd o ran ymateb i ofynion lleol. Mae gan y Cyngor nifer o hawliau a dyletswyddau statudol. Ymysg y rhain yw gofalu am gadw dros 30milltir o lwybrau cyhoeddus yn agored i’r cyhoedd a hefyd fel Awdurdod Claddu yn gofalu am dair mynwent o fewn ffiniau'r gymuned - sef mynwent Llandwrog, mynwent Bryn'rodyn  (Y Groeslon) a mynwent Charmel. Ymhellach, mae gan y Cyngor yr  hawl i roi sylwadau ar geisiadau cynllunio, hawl i wario megis ar llochesi bws, goleuadau ochr ffordd a biniau ysbwriel. Ceir hefyd cyfleoedd i arwain neu gymryd rhan mewn prosiectau sy’n lleol ac o fudd i’r gymuned.  

Beth yw strwythur  y Cyngor?

Dangosir ar y dudalen nesaf restr o’r Cynghorwyr sydd yn eich cynrychioli. Yn gryno ceir cynrychiolaeth o’r 4 ward o fewn y gymuned, sef Y Fron , Carmel, Y Groeslon a Llandwrog/Dinas Dinlle. Mae cyfanswm o 14 Cynghorydd ar y cyfansoddiad , sydd heb fod yn gynrychiolwyr o unrhyw blaid wleidyddol a etholir bob 4 mlynedd. Cyflogir Clerc / Swyddog Ariannol i ddelio â’r holl drefnu cyfarfodydd a llunio agenda i ddelio gyda’r cofnodion a`r materion ariannol a gweinyddol o gario allan gwaith y Cyngor.

Sut mae’r Cyngor yn gweithio?

Bydd unrhyw waith gan y Cyngor yn digwydd ar ôl penderfyniadau mewn cyfarfodydd agored. Telir am unrhyw waith gydag arian cyhoeddus a ddaw i’r Cyngor drwy godi praesept sydd yn elfen o Dreth y Cyngor a osodir gan Gyngor Gwynedd.

Beth yw praesept y Cyngor ?

Yn  2015/16 mae praesept y Cyngor yn £36,000. Defnyddir y praesept i ariannu ystod eang o waith, er engraifft i wella safon y mynwentydd ac atgyweirio llochesi bws. Cyflogir un gweithiwr rhan amser, sef y Clerc, ac mae’r Cyngor yn prynu arbenigwyr o dro i dro i gynnal a chadw y mynwentydd, torri gwair, cynnal y llwybrau ac yn y blaen.  Mae’r praesept yn 2013/14 yn £36.05 i eiddo (Band D) yn cynrychioli 2.5%o fil y Treth Cyngor.

All y cyhoedd ddod i’r cyfarfodydd?

Ar bob cyfrif. Mae croeso i chi ddod i’n cyfarfodydd fel gwrandawyr yn unig - a byddem yn annog hyn. Nid oes hawl i’r cyhoedd fod yn rhan o drafodaethau'r Cyngor a ni roddir hawl iddynt leisio barn yn ystod y cyfarfod - fodd bynnag gall amgylchiadau arbennig ganiatáu'r cadeirydd i alw am gyfraniad oddi wrth y cyhoedd ac iddynt wneud datganiad. Byddwn yn cyfarfod unwaith y mis , ac eithrio mis Awst, yn arferol ar y drydydd Llun o’r mis. Cynhelir y cyfarfodydd yn mewn gwahanol leoliadau oddi fewn y gymuned  Neuadd Bentref Carmel, Neuadd Bentref Y Groeslon , Ysgol Bronyfoel, Sied y Gwylwyr Glannau, Llandwrog neu Ysgol Gynradd Llandwrog.

Cyfarfodydd Blynyddol

Mae ar y Cyngor rwymedigaeth cyfriethiol trwy  Ddeddf Llywodraeth Leol 1972 i gynnal cyfarfod blynyddol ac hynny ym mis Mai. Y Cyngor sydd yn penderfynu ar y dyddiad. Eitem cyntaf ar y rhaglen fydd ethol Cadeirydd y Cyngor Cymuned am y deuddeg mis nesaf a chyflwyno datganiad o dderbyn swydd.

Ethol

I fod yn gymwys i swydd cynghorydd , rhaid i berson fod heb eu anghymwyso dan y gyfraith, yn deiliad Prydeinig, ac  wedi cyrraedd 21 oed.

Rhaid i’r  ymgeisydd hefyd  fod yn:

  • etholwr llywodraeth leol
  • fod drwy gydol deuddeg mis cyn y dyddiad ethol yn meddiannu fel tenant neu berchen ar ryw dir neu adeiladau yn y cylch  neu’n ddinesydd hyn
  • fod a’i brif, neu unig le gweithio, yn y deuddeg mis cyn ethol, yn y cylch
  • fod yn byw drwy gydol y deuddeg mis hwnnw yn y cylch , neu o fewn tair milltir i’r cylch

Ymholiadau

Cysylltwch a Chlerc y Cyngor os oes unrhyw ymholiad ynglyn a gweithred neu  rheolau y Cyngor.

 

 

The area

From the mountain to the sea – Llandwrog Community Council serves such a diverse area, which is reflected in our logo.

Llandwrog Community Council Boundry Map - click to enlargeThe area  stretches from Belan Fort to Dinas Dinlle, and to the east, to Y Fron and right up to the peak of Mynydd Mawr or Elephant Mountain as it is known locally. The Community boundaries includes a small area of the National Park as well as the following villages: Dinas Dinlle, Llandwrog, Tŷn Lôn, Bethesda Bach, Y Groeslon, Dolydd (part of) ,  Maestryfan, Carmel, Cilgwyn, Y Bryn, y Fron a Cwm.  It should also be borne in mind that Parc Glynllifon is located at the centre of the community and Caernarfon Airport is based at Dinas Dinlle.

Work done by the Community Council

The 1972 Local Government Act states that every part of Wales is in a community. In England , the term “Parish Councils” is still used but in Wales , however, the legal and constitutional term for these units of local government administration is termed “Community Councils”

The Community Council represents the lowest tier of local government and is closest to the public as regards meeting local needs. The Council has several statutory rights and duties. These include looking after over 30 miles of public paths which are open to the public and is also a Burial Authority in charge of three cemeteries within the  community boundary namely Llandwrog, Bryn`Rodyn  (Y Groeslon) and Carmel cemeteries. Further, it is entitled to comment on planning applications, spending entitlement e.g. on bus shelters, roadside lights, and bins. There are also opportunities to lead or participate in local projects and which benefit the community.

What is the Council structure?

A list of your local councillors is provided on the next page. There is a representation from the 4 wards within the community which is Y Fron , Carmel, Groeslon and Llandwrog/Dinas Dinlle – with a total of 14 Councillors who do not represent any political party and who are elected every 4 years. A Clerk/Financial Officer is employed to handle all arrangements for meetings and preparing an agenda to deal with the records and financial and administrative matters linked to implementing the Council’s work.

How does the Council work?

Any work done by the Council will be implemented following decisions taken at open meetings. Any work is paid for with public money which the Council receives through raising a precept which is part of the Council Tax set by Gwynedd Council.

What is the Council’s precept?

In 2013/14 the Council’s precept is set at £31,000. The precept is raised to finance wide-ranging work programme including improving the standards of the cemeteries and to repair bus shelters etc.

The Council employs one part time officer which is the Clerk, and also pays contractors to carry out specialist work such as repair and maintenance of the cemeteries, grass cutting, maintain the footpaths and so on. The precept works out at £32.04 per property (Band D), and represents 2.4% of the entire Council Tax bill.

Can the public attend the meetings?

By all means. You are welcome to attend our meetings as listeners only – and we would encourage that. Members of the public are not entitled to take part in Council discussions or give their opinion during the meeting -  there may however be exceptional circumstances where the chairperson is allowed to call for a contribution from the public and for them to make a statement. Council meetings are held monthly, except for August, and are usually held on the third Monday of each month. Meetings are held in different locations within the community at Carmel Village Hall, Groeslon Village Hall, Fron Primary School, Coastguard Room, Llandwrog o’r Llandwrog Primary School.

Annual Meeting

The annual meeting is a legal obligation as stated by the Local Government Act 1972. The annual meetings has to be held in the month of May. Council decides on the date. The first item on the Agenda must be the election of the Chairman of the Community Council fot the next twelve months.

Election

To be elected as a Councillor a member must be qualified under the law , be a British Citizen and must have attained the age of 21.

The applicant must also be-

  • a local government elector
  • has, during the whole twelve months preceding that day, occupied as owner or tenant any land or other premises in the same area
  • principal, or only place of work, during twelve months before election, has been in that area.
  • resided during the whole of twelve months in that area, or within three miles of that area

Enquiries

Contact the Council’s Clerk for any enquiry that may arise on any aspect of the Councils role and functions.