Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Digwyddiadau

Ymgysylltu Gyda'r Gymuned -- Consulting with the Community

Click here for the link to complete the questinnaire via SmartSurvey (English) https://www.smartsurvey.co.uk/s/llandwrogcouncil/

Cliciwch yma i lenwi'r holiadur trwy SmartSurvey (Cymraeg) .....https://www.smartsurvey.co.uk/s/cyngorllandwrog/

Mai 2019 - Hawliau Etholwyr i Weld Cyfrifon y Cyngor am y cyfnod 1/4/18 i 31/3/19 Deddf Archwilio Cymru 2004

May 2019 - Electors Rights - The Council's Accounts for the Period 1/4/18 to 31/3/19 Public Audit Wales Act 2004

Datgan Buddiant Aelodau 2018-19 - Declaration of Members Interests 2018-19

NEW - Consulting With The Community - Questionnaire to download

NEWYDD - Ymgysylltu Gyda'r Gymuned - Holiadur i'w llawr-lwytho

NEW - Consulting With The Community - Letter

NEWYDD - Ymgysylltu Gyda'r Gymuned - Llythyr

Medi 2018 - Datganiad Blynyddol - Cyfrifon y Cyngor 2017-18 wedi ei gymeradwyo ac arwyddo gan yr Archwilydd Allanol

September 2018 - Annual Statement - The Councils Accounts for 2017-18 - approved & signed by the External Auditor

Medi 2018 Datganiad o Taliadau i Aelodau 2017-18 - Rhaid Cyhoeddi y Datganiad erbyn 30 Medi 2018

September 2018 - Statement of 2017-18 Remunaration to Members - The Statement must be published by 30 September 2018

Medi 2018 Rhybydd o Ganlyniad Archwiliad - Cyfrifon y Cyngor- Hawliau Etholwyr i Weld Cyfrifon y Cyngor am y cyfnod 1/4/17 i 31/3/18 Deddf Archwilio Cymru -2004

September 2018 Notice of Conclusion of Audit - The Council's Accounts for the Period 1/4/17 to 31/3/18 Public Audit Wales Act 2004

Mai 2018 - Hawliau Etholwyr i Weld Cyfrifon y Cyngor am y cyfnod 1/4/17 i 31/3/18 Deddf Archwilio Cymru 2004

May 2018 - Electors Rights - The Council's Accounts for the Period 1/4/17 to 31/3/1 Public Audit Wales Act 2004

Datgan Buddiant Aelodau 2017-18 - Declaration of Members Interests 2017-18

Tachwedd 2017 / November 2017 - Rhoddion 2017-18 Adran 137 o Deddf Llywodraeth Leol - Grants Under Section 137 Local Government Act - Gwahoddir ceisiadau gan gymdeithasau neu grwpiau gwirfoddol erbyn 31 Ionawr 2018 / Applications invited by 31 January 2018 for grants to voluntary organisations

Tachwedd 2017 / November 2017 - ...ymunwch a'r Cyngor Cymuned fel aelod...hyfforddiant ar gael...gwnewch wahaniaeth i'ch cymuned ...peidiwch a cwyno a gadael i eraill wneud y gwaith......cymerwch barch a chyfrifoldeb am eich pentref .....gwnewch pethau ddigwydd.....gwnewch wahaniaeth i'r plant a'r oedrannus...Don't keep complaining and allow others to do the work....become a member of the Council....training available.....make a ddifference to your community .......respect your village & make things happen.....- Sedd Wag Ward Llandwrog a Dinas Dinlle - cysylltwch gyda'r Clerc am fanylion pellach - Vacant Seat for the Ward of Llandwrog - contact the Clerk for further information.

Tachwedd 2017 / November 2017 - PARTNERIAETH LLEU _ GWAHODDIADD I TENDRO am Waith Cynnal Tir Mynwentydd a Llwybrau Cyhoeddus Cynghorau Cymuned Llandwrog a Llanllyfni 2018-202-Invitation to Tender for Ground Maintenence Works , Cemeteries and Footpaths, forb LLandwrog ans Llanllyfn Community Councils

NEWYDD- Hydref 2017 Cyfrifon Terfynol y Cyngor 2016-17 - Datganiad Blynyddol yr Archwllwyr

NEW - October 2017 - Annual Statement of Accounts 2016-17

NEWYDD - Hydref 2017 - Rhybydd fod Cyfrifon 2016-17 ar gael yn Gyhoeddus - Public Notice that the 2016-17 Accounts are available to the Public.

NEWYDD - Hydref 2017 - Adroddiad yr Archwilwyr 2016-17

NEW - October 2017 - Auditors Report 2016-17 Accounts

30-8-16 Toiled y Marine Dinas Dinlle - Marine Toilet Dinas Dinlle - Ymgynghoriad/Consultation

30-8-16 Canlyniad Pleidlais Gridiau Y Fron (Cymdeithas Porwyr Uwch Gwyrfai) / Results of the (Graziers Association) Fron Cattle Grids Vote

Sefyllfa Ariannol Diweddaraf i 30 Mehefin 2016 - Latest Financial Situation to 30 June 2016

Cyfrifon Terfynol y Cyngor 2015-16 - Datganiad Blynyddol yr Archwilwyr

Cyfrifon 2015-16 y Cyngor Hysbys Cyhoeddus - Council 2015-16 AccountsPublic Notice

Datgan Buddiant gan Aelodau 2016-17- Decleration of Members Interestsd (diweddariad/update 4/7/17)

Aelodau Pwyllgorau y Cyngor 2016-17 - Committee Members

Cymdeithas y Porwyr - Sefyllfa Diweddaraf Pleidlais Gridiau - Graziers Association Latest on the Grid Elections